2022-06-20

Kanozi utformar kvarteret Lynx

Serneke och Balder har tillsammans med Göteborgs Stad genomfört en gestaltningsprocess för ytterligare ett kvarter inom Karlastaden. Kvarteret, som går under namnet Lynx, omfattar cirka 20 000 kvadratmeter BTA och kommer främst att innehålla bostäder men även kontor och butiker. Kvarteret är placerat i den södra delen av Karlastaden och angränsar till Lindholmsallén.

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Serneke, Balder, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt Per Bornstein och processledda av Gunilla Kronvall har, i samverkan och efter utvärdering, beslutat att gå vidare med Kanozis gestaltningsförslag.

Utdrag från motiveringen:

”Kanozi har tagit fram ett robust och väl gestaltat förslag för kvarter Lynx, med ett tydligt narrativ som länkar samman hamnen och områdets historia med Karlastaden och Lindholmens framtid. Arkitekturen balanserar vertikala och horisontella uttryck, vilket tillsammans med en vacker färgskala och materialitet kommer kunna erbjuda en fin front mot Lindholms allé. Högdelen har getts ett uttryck som förstärker dess vertikala rörelse och interiört har Kanozi skapat väl planerade bostäder och med attraktiva utblickar. Förslaget är robust och bedömningsgruppen är trygg med att det kan bearbetas mot ett genomförande med bibehållet gestaltningskoncept.”

Nästa steg är att färdigställa en programhandling som i förlängningen ske leda till ett färdigt underlag för bygglov. Grundläggningsarbetet för kvarteret Lynx har påbörjats under 2022 är och hela projektet ska enligt planen vara färdigt under 2026.

Bild: Illustrationen visar gestaltningsförslag från Kanozi Arkitekter. Detta är inte en slutgiltig utformning utan kommer under processen att justeras.